Algemene voorwaarden STAARBOX

 

      Data wijzigingen en annulering

Elk verzoek om de overeengekomen datum en tijd van de verhuur van de photobooth te veranderen moet schriftelijk ten minste 6 maandn voorafgaand aan het evenement van de klant worden ingediend. Elke wijziging van de datum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de photobooth op de alternatieve datum.

Kosteloos annuleren kan minstens 2 maanden voor de eerst overeengekomen huurdatum.
Bij annulering binnen 2 maanden zal €100,- als annuleringskosten worden aangerekend. Annulering van gereserveerde apparatuur dient schriftelijk te geschieden.

     Parkeerkosten

Indien gratis parkeren niet mogelijk is of niet duidelijk van te voren is gemeld, wordt alles boven de €10 doorberekend aan de klant.

      Verlies of schade

De klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor verlies van of schade aan (anders dan normale slijtage) de apparatuur van STAARBOX, veroorzaakt door misbruik van de apparatuur door de klant, hun werknemers of hun gasten.

De klant is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan de apparatuur van STAARBOX veroorzaakt door diefstal, brand, overstroming of ongelukken tijdens aanwezigheid van Party Booth op het evenement van de klant.

     Schadeloosstelling

De klant stemt ermee in, en begrijpt het volgende:

a) de klant zal STAARBOX tegen enig en alle aansprakelijkheden, gerelateerd aan het evenement van de klant en gebruik van de apparatuur van STAARBOX, vrijwaren.

b) de klant zal STAARBOX tegen enig en alle aansprakelijkheden in verband met het gebruik van alle foto's genomen op het evenement van de klant door de photobooth of zijn agenten, werknemers of gelieerde ondernemingen vrijwaren.

De klant stemt in met, en begrijpt het volgende:
Alle personen die gebruik maken van de photo booth op het evenement van de klant geven hierbij STAARBOX het recht en de toestemming tot het auteursrecht en te reproduceren of anderszins gebruiken van elke fotografische portretten of afbeeldingen van een photo booth-gebruiker die in geheel of gedeeltelijk opgenomen is, via alle media zoals illustratie, kunst, promotie, reclame, handel of voor enig ander doel.

 

     Overige voorwaarden

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig, of voor welke reden onafdwingbaar onder verbintenissenrecht, dan die bepaling, of een gedeelte daarvan, gescheiden van de rest van deze overeenkomst worden geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen, of gedeelten daarvan.

Dit vormt de volledige overeenkomst tussen de leverancier en de klant met betrekking tot het onderwerp hierin en mag niet gewijzigd worden behalve als schriftelijk overeengekomen door beide partijen.

In het onwaarschijnlijke geval dat het niet mogelijk is, anders dan om redenen buiten de wil van STAARBOX, een operationele photobooth voor ten minste 80% van de overeengekomen serviceperiode beschikbaar te stellen, stelt STAARBOX aan de klant pro ratio berekend op basis van de totale kosten gemaakt gedurende de geldigheidsperiode van de overeengekomen service een restitutie uit.

Wanneer de huur een fotografische printer bevat en voor welke reden afgedrukte foto's niet kunnen worden verstrekt op het moment van de gebeurtenis, zal STAARBOX achteraf alle foto's afdrukken die vervolgens kosteloos zullen worden geleverd per post.

Als geen dienst wordt ontvangen, zal de maximale aansprakelijkheid van de STAARBOX zijn om de terugkeer van alle betalingen ontvangen door de klant van het betreffende evenement. STAARBOX is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade of gemiste kansen op schending van deze overeenkomst.


Onze gegevens:

STAARBOX is een onderdeel van:

Naam:             Stijn Willems
BTW nr.:          BE 0550.473.614
Website:         www.staarbox.be www.stijnwillems.com
Email:              info@staarbox.be info@stijnwillems.com